Pharm

Ocular Antihistamine

search

Ocular Antihistamine, Naphazoline, Vasocon, Naphcon, Epinastine, Elestat, Bepotastine, Bepreve

  • Preparations
  1. Naphazoline (Vasocon, Naphcon) 1 drop bid-qid prn
  2. Epinastine (Elestat) 0.05% 1 drop each eye twice daily
  3. Bepotastine (Bepreve) 1.5% 1 drop each eye twice daily