Neurology Book

Delirium

//fpnotebook.com/

Dementia Causes

Aka: Dementia Causes, Dementia Differential Diagnosis
 1. See Also
  1. Dementia
  2. Altered Level of Consciousness
  3. Delirium
 2. Causes : Primary
  1. Alzheimer's Disease (50-60% of Dementia cases)
  2. Pick's Disease (Frontotemporal Dementia)
  3. Vascular Dementia (5-20%)
  4. Dementia with Lewy Bodies
   1. Parkinson's Disease
   2. Huntington's Disease
   3. Wilson's Disease
   4. Progressive supranuclear palsy
 3. Causes: Secondary
  1. Multi-infarct Dementia (15-20% of Dementia cases)
  2. Normal Pressure Hydrocephalus
  3. Head Trauma
  4. Mass lesions (Intracranial Tumor)
  5. Drug toxicity or metabolic disturbance
   1. Anticholinergic Medications
   2. Vitamin B12 Deficiency
   3. Hypothyroidism
   4. Alcohol-related Dementia
   5. Wernnicke's Encephalopathy
  6. Infections
   1. Creutzfeldt-Jakaob Disease
   2. Neurosyphilis
   3. AIDS or Human Immunodeficiency Virus (HIV)
   4. Opportunistic infection (e.g. Toxoplasmosis, Cryptococcus)
   5. Encephalitis
  7. Multiple-systems atrophy
  8. Hypoperfusion (severe CHF)
 4. Differential Diagnosis
  1. See Delirium
  2. See Medication Causes of Delirium in the Elderly
  3. Major Depression or pseudodementia
 5. References
  1. Khoujah and Magidson (2016) Crit Dec Emerg Med 30(10): 3-10
  2. Falk (2018) Am Fam Physician 97(6): 398-405 [PubMed]

Dementia (C0497327)

Definition (MEDLINEPLUS)

Dementia is the name for a group of symptoms caused by disorders that affect the brain. It is not a specific disease. People with dementia may not be able to think well enough to do normal activities, such as getting dressed or eating. They may lose their ability to solve problems or control their emotions. Their personalities may change. They may become agitated or see things that are not there.

Memory loss is a common symptom of dementia. However, memory loss by itself does not mean you have dementia. People with dementia have serious problems with two or more brain functions, such as memory and language. Although dementia is common in very elderly people, it is not part of normal aging.

Many different diseases can cause dementia, including Alzheimer's disease and stroke. Drugs are available to treat some of these diseases. While these drugs cannot cure dementia or repair brain damage, they may improve symptoms or slow down the disease.

NIH: National Institute of Neurological Disorders and Stroke

Definition (MSHCZE) Chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností. Za vznik d. zodpovídají tři skupiny onemocnění mozku. Jde o důsledky aterosklerózy s poruchami prokrvení mozku (skupina ischemicko-vaskulárních d.), důsledky jiných chorobných stavů (symptomatické d., např. v důsledku otrav, alkoholismu, d. při AIDS). Nejč. příčinou d. je Alzheimerova nemoc (s některými vzácnějšími chorobami patří do skupiny atroficko-degenerativních onemocnění mozku). D. postihuje inteligenci, kognitivní funkce, vyšší city. Z kognitivního deficitu jsou patrné zhoršení paměti, afázie, apraxie, agnozie, narušení výkonných funkcí. Mizí schopnost soustředění, otupují se zájmy, člověk se nevyzná v čase, je zmatený, bloudí i v nejbližším okolí (dezorientace). Kortikální d. je způsobena postižením kůry (klasicky u Alzheimerovy nemoci), vyznačuje se normální řečí se značně narušenou sémantikou až afázií, amnézií, poruchami zrakové a prostorové orientace. U subkortikální d. (u Parkinsonovy nebo Huntingtonovy nemoci) bývá výrazněji narušena řeč v důsledku motorických poruch, jazykové schopnosti jsou však postiženy málo. Bývá porucha motivace, snížená aktivita, zpomalení duševních pochodů. V případě d. smíšené (např. vaskulární, multiinfarktová d.) lze pozorovat různé kombinace postižení. Průběh je různý – závisí na příčině a ev. včasné léčbě a různý bývá i u jednotlivých typů. Příznaky se vyvíjejí postupně, u některých forem naučené dovednosti a staré vzpomínky dlouho přetrvávají, mizí však schopnost naučit se novému. Léčba d. je farmakologická a důležité jsou rovněž nefarmakologické postupy z oblasti psychoterapie. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
Definition (NCI_NCI-GLOSS) A condition in which a person loses the ability to think, remember, learn, make decisions, and solve problems. Symptoms may also include personality changes and emotional problems. There are many causes of dementia, including Alzheimer disease, brain cancer, and brain injury. Dementia usually gets worse over time.
Definition (NCI) Loss of intellectual abilities interfering with an individual's social and occupational functions. Causes include Alzheimer's disease, brain injuries, brain tumors, and vascular disorders.
Definition (MSH) An acquired organic mental disorder with loss of intellectual abilities of sufficient severity to interfere with social or occupational functioning. The dysfunction is multifaceted and involves memory, behavior, personality, judgment, attention, spatial relations, language, abstract thought, and other executive functions. The intellectual decline is usually progressive, and initially spares the level of consciousness.
Concepts Mental or Behavioral Dysfunction (T048)
MSH D003704
ICD9 294.2, 290
ICD10 F03, F03.90, F03.9
SnomedCT 192180006, 268675002, 52448006, 88339003
DSM4 294.8
LNC LA10586-8
English Dementia, Amentia, Dementia NOS, Unspecified dementia, [X]Unspecified dementia, dementia (diagnosis), dementia, Amentias, Dementia [Disease/Finding], dementia disorder, dementia disorders, dementias, Dementia, unspecified, [X] Senile dementia, depressed or paranoid type, [X]Senile psychosis NOS, [X]Senile dementia NOS, [X]Primary degenerative dementia NOS, [X] Senile dementia NOS, [X] Senile psychosis NOS, [X] Unspecified dementia, [X] Primary degenerative dementia NOS, [X]Unspecified dementia (disorder), Organic dementia, DEMENTIA, -- Dementia, Dementia (disorder), amentia, Dementia, NOS, Dementias
French DEMENCE, Démence SAI, Amentie, Démence
Portuguese DEMENCIA, Demência NE, Amência, Demência
Spanish DEMENCIA, Amencia, Demencia NEOM, [X]demencia no especificada, [X]demencia no especificada (trastorno), demencia (trastorno), demencia, Demencia
German DEMENZ, Amentia, Demenz NNB, Nicht naeher bezeichnete Demenz, Demenz
Dutch amentie, dementie NAO, Niet gespecificeerde dementie, dementie, Dementia, Dementie
Italian Demenza NAS, Amenzia, Amenza, Demenza
Japanese 認知症NOS, アメンチア, アメンチア, ニンチショウNOS, ニンチショウ, 痴呆状態, 癡呆, 痴呆, 認知症
Swedish Demens
Czech demence, Amence, Demence NOS, Demence
Finnish Dementia
Russian DEMENTSIIA, DEMENTSIIA SENIL'NAIA PARANOIDNAIA, PARANOIDNAIA SENIL'NAIA DEMENTSIIA, SLABOUMIE, ДЕМЕНЦИЯ, ДЕМЕНЦИЯ СЕНИЛЬНАЯ ПАРАНОИДНАЯ, ПАРАНОИДНАЯ СЕНИЛЬНАЯ ДЕМЕНЦИЯ, СЛАБОУМИЕ
Korean 상세불명의 치매
Croatian DEMENCIJA
Polish Demencja, Otępienie, Otępienie przedstarcze, Otępienie starcze
Hungarian Dementia, Amentia, Dementia k.m.n.
Norwegian Demens
Sources
Derived from the NIH UMLS (Unified Medical Language System)


You are currently viewing the original 'fpnotebook.com\legacy' version of this website. Internet Explorer 8.0 and older will automatically be redirected to this legacy version.

If you are using a modern web browser, you may instead navigate to the newer desktop version of fpnotebook. Another, mobile version is also available which should function on both newer and older web browsers.

Please Contact Me as you run across problems with any of these versions on the website.

Navigation Tree